Le programme technique est conçu au Viêtnam par le comité des maîtres de l’école en accord avec le Maître fondateur de l’école Đại Võ Sư Quốc Tế Lê Kim Hòa

 

La ceinture noire est l’élément de l’eau, cela correspond à l’obscurité, c’est la couleur des débutants.

Đen - Cấp 1 - Bậc môn sinh

Programme du Cấp 1 vers Cấp 2 : 

01 Chào võ phái - Salut de l’école

Khởi động - Echauffement Tấn pháp 

 Positions :

02 Bộ tấn pháp cơ bản

Thủ pháp  - Techniques de bras :

03 Đấm thôi sơn 1,2, 3 (Trung bình tấn)

04 Bộ tay chuyền số 1 (Trung bình tấn)

05 Bộ tập lực (Trung bình tấn)

Cước pháp - Techniques de jambes :

06 Độc tiêu cước (Trung bình tấn)

07 Độc tiêu cước (Đinh tấn)

08 Độc kê cước (Đinh tấn)

09 Long thăng cước (Đinh tấn) Đồ hình

Déplacements :

10 Đồ hình chữ nhật

11 Đồ hình chữ U

12 Đồ hình chữ Vạn  

 

Đen + 1 vạch xanh - Cấp 2 - Bậc môn sinh

Programme du Cấp 2 vers Cấp 3 : 

13 Bộ tay lưỡng long tranh châu (Đinh tấn)

14 Bộ tay chuyền số 2 (Trung bình tấn, Trão mã tấn)

15 Bộ tay âm dương nhất quyền (Trung bình tấn)

16 Đảo phong cước (Đinh tấn)

17 Thế căn bản số 1, 2  

 

Đen + 2 vạch xanh lá cây - Cấp 3 - Bậc môn sinh

Programme du Cấp 3 vers Cấp 4 : 

18 Bộ tay chuyền số 3 (Trung bình tấn)

19 Bộ thôi sơn

20 Bài căn bản công 1.

21 Cước pháp: âm dương cước (Đinh tấn, Trão mã tấn)

22 Thế căn bản số 3 + 4  

 

Đen + 3 vạch xanh lá cây - Cấp 4 - Bậc môn sinh

Programme du Cấp 4 vers Cấp 5 : 

23 Cước pháp: Bàn long cước

24 Bộ Bát Bộ Trãm

25 Bộ Phượng Dực

26 Thế căn bản số 5 + 6

27 Bài Hắc Hổ Ly Sơn  

 

Xanh lá cây - Cấp 5 - Bậc môn sinh   

 

Programme du Cấp 5 vers Cấp 6 : 

28 Cước pháp: Đảo sơn cước

29 Bộ tay chuyền số 5 (Bộ Bông)

30 Bộ Kim cương chưởng pháp

31 Bộ Cương đao

32 Thế căn bản số 7 + 8

33 Bài đấu luyện

34 Hắc Hổ Ly Sơn   La ceinture verte est l’élément du bois, cela correspond à la souplesse, c’est la couleur des confirmés.

 

Xanh lá cây+1 vạch đỏ - Cấp 6 - Bậc môn sinh

Programme du Cấp 6 vers Cấp 7 : 

35 Thập Bộ tấn

36 Bài căn bản công 2

37 Cước pháp: Song phi, Tảo địa

38 Thế căn bản số 9 + 10   

 

Xanh lá cây+2 vạch đỏ - Cấp 7 - Bậc môn sinh

Programme du Cấp 7 vers Cấp 8 : 

39 Liên hoàn cước số 1

40 Bài căn bản công 3

41 Khởi quyền

42 Thế căn bản số 11 + 12

 

   Xanh lá cây+3 vạch đỏ - Cấp 8- Bậc môn sinh

 

Programme du Cấp 8 vers Cấp 9 : 

43 Liên hoàn cước số 2

44 Hổ hạc tranh phong quyền

45 Bài Thất Bộ Côn

46 Đối luyện Thất bộ côn

47 Kỹ thuật đánh đối kháng

Đấu luyện  

 

La ceinture rouge est l’élément du feu, cela correspond à la vitesse, c’est la couleur des assistants.

 

Đỏ - Cấp 9 - Bậc hướng dẫn viên

Programme du Cấp 9 vers Cấp 10 : 

48 Cước pháp: nghịch lân cước

49 Hoàng kim kiếm pháp

50 Thượng mã đăng sơn

51 Kỹ thuật khống chế đòn chân

52 Kỹ thuật đối kháng

Đấu luyện  

 

Đỏ+1 vạch vàng - Cấp 10 - Bậc hướng dẫn viên

Programme du Cấp 10 vers Cấp 11 :

53 Bộ Thủ chỉ

54 Ngũ phong quyền

55 Tứ môn côn pháp

56 Kỹ thuật khống chế đòn chân

57 Kỹ thuật đối kháng

Đấu luyện  

 

Đỏ+2 vạch vàng - Cấp 11 - Bậc hướng dẫn viên

Programme du Cấp 11 vers Cấp 12 : 

58 Bài Tam thập nhị

59 Thanh long độc kiếm

60 Kỹ thuật khống chế đòn chân

61 Kỹ thuật đối kháng

Đấu luyện  

 

La ceinture jaune est l’élément de la terre, cela correspond à la puissance, c’est la couleur des instructeurs.

 

Vàng - Cấp 12 - Bậc Huấn luyện viên sơ cấp

Programme du Cấp 12 vers Cấp 13 : 

62 Bát tuyệt môn quyền

63 Long tranh hổ đấu

64 Phá Ngũ quan côn

65 Kỹ thuật khống chế đòn chân Kỹ thuật đối kháng

Đấu luyện

Lý thuyết - théorie  

 

Vàng + 1 vạch trắng - Cấp 13 - Bậc Huấn luyện viên sơ cấp

Programme du Cấp 13 vers Cấp 14 : 

66 Miêu tẩy diện

67 Nhất long lưỡng tiết côn

68 Kỹ thuật khống chế đòn chân

Kỹ thuật đối kháng

Đấu luyện binh khí

Lý thuyết - théorie  

 

Vàng + 2 vạch trắng - Cấp 14 - Bậc Huấn luyện viên sơ cấp

Programme du Cấp 14 vers Cấp 15 : 

69 Tiêu phong kiếm

70 Bài Giao Long trửu pháp

Kỹ thuật đối kháng.

Đấu luyện binh khí

Lý thuyết - théorie  

 

Vàng + 3 vạch trắng - Cấp 15 - Bậc Huấn luyện viên trung cấp

Programme du Cấp 15 vers Cấp 16 : 

71 Lãm hoa thương

72 Kim bảo đao

Phân thế - Applications de leçons

Đấu luyện binh khí

Lý luận võ học - Théorie des arts martiaux  

 

Vàng + 4 vạch trắng - Cấp 16 - Bậc Huấn luyện viên trung cấp

Programme du Cấp 16 vers Cấp 17 : 

73 Long hổ hội

74 Thanh long kiếm

75 Thanh long song kiếm

Phân thế - Applications de leçons

Đấu luyện binh khí

Lý luận võ học - Théorie des arts martiaux  

 

La ceinture blanche est l’élément du métal, cela correspond à la perfection, c’est la couleur des maîtres.

 

Đai trắng - Cấp 17 - Bậc Huấn luyện viên cao cấp Chuẩn Võ Sư

Programme du Cấp 17 vers Cấp 18 : 

76 Ngũ hành đao

77 Bạch long kiếm

78 Thanh long đao phá trận

Kỹ thuật khống chế đòn chân - Technique de contrôle des jambes

Phân thế - Applications de leçons

Đấu luyện

Song Tô: Lưỡng long

Lý luận võ học - Théorie des arts martiaux  

 

Đai trắng có tua - Cấp 18 - Bậc Huấn luyện viên cao cấpVõ Sư

Programme du Cấp 18 vers Cấp 18 Đại võ sư : 

79 Nhị long lưỡng tiết côn

Phân thế

Đấu luyện

Độc Phủ

Lý luận võ học - Théorie des arts martiaux  

 

Đai trắng ngũ sắc - Đại võ sư