Voici les prestations technique le de notre équipe en vidéo à la coupe de France le 26 Mai 2018.

 

Alexandre Tứ Linh Đao

Emma Thanh Long Phiến

Emma Ngũ Phong Quyền

Filipé Lão Hổ Thượng Sơn

Frédéric Phong Hoa Đao

Frédéric Thanh Long Đao Phá Trận

Inka Nhất Long Lưỡng Tiết Côn

Irina Phong Hoa Đao

Irina Thanh Long Đao Phá Trận

Lison Filippé Alexandre Đối luyện

Marc Giao Long Trủy Pháp

Marc Lãm Hoa Thương

Marie Morgane Bạch Hạc Sơn Quyền

Marie Morgane Thanh Long Kiếm

Marie Morgane Nicolas Song Luyện

Nicolas Tứ Môn Côn Pháp

Soukeyna Roi Thái Sơn